0 538 545 39 04
Ürün Arama

S?TE KULLANIM ?ARTLARI

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullan?m ?artlar?’n? dikkatlice okuyunuz. 

Bu al??veri? sitesini kullanan ve al??veri? yapan mü?terilerimiz a?a??daki ?artlar? kabul etmi? varsay?lmaktad?r:

Sitemizdeki web sayfalar? ve ona ba?l? tüm sayfalar ekuyumcu.shop

adresindeki ekuyumcu firmas?n?n (Firma) mal?d?r ve onun taraf?ndan i?letilir. Sizler (‘Kullan?c?’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullan?rken a?a??daki ?artlara tabi oldu?unuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Ba?l? oldu?unuz yasalara göre sözle?me imzalama hakk?na, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 ya??n üzerinde oldu?unuzu, bu sözle?meyi okudu?unuzu, anlad???n?z? ve sözle?mede yazan ?artlarla ba?l? oldu?unuzu kabul etmi? say?l?rs?n?z. 

??bu sözle?me taraflara sözle?me konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar i?bu sözle?meyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, do?ru, zaman?nda, i?bu sözle?mede talep edilen ?artlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. SORUMLULUKLAR

a.Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde de?i?iklik yapma hakk?n? her zaman sakl? tutar. 

b.Firma, üyenin sözle?me konusu hizmetlerden, teknik ar?zalar d???nda yararland?r?laca??n? kabul ve taahhüt eder.

c.Kullan?c?, sitenin kullan?m?nda tersine mühendislik yapmayaca??n? ya da bunlar?n kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amac?na yönelik herhangi bir ba?ka i?lemde bulunmayaca??n? aksi halde ve 3. Ki?iler nezdinde do?acak zararlardan sorumlu olaca??n?, hakk?nda hukuki ve cezai i?lem yap?laca??n? pe?inen kabul eder. 

d.Kullan?c?, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya ileti?imlerinde genel ahlaka ve adaba ayk?r?, kanuna ayk?r?, 3. Ki?ilerin haklar?n? zedeleyen, yan?lt?c?, sald?rgan, müstehcen, pornografik, ki?ilik haklar?n? zedeleyen, telif haklar?na ayk?r?, yasa d??? faaliyetleri te?vik eden içerikler üretmeyece?ini, payla?mayaca??n? kabul eder. Aksi halde olu?acak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesaplar? ask?ya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç ba?latma hakk?n? sakl? tutar. Bu sebeple yarg? mercilerinden etkinlik veya kullan?c? hesaplar? ile ilgili bilgi talepleri gelirse payla?ma hakk?n? sakl? tutar.

e.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü ?ah?slarla olan ili?kileri kendi sorumlulu?undad?r. 

2.  Fikri Mülkiyet Haklar?

2.1. ??bu Site’de yer alan ünvan, i?letme ad?, marka, patent, logo, tasar?m, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet haklar? site i?leteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararas? hukukun korumas? alt?ndad?r. ??bu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlan?lmas? söz konusu fikri mülkiyet haklar? konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir ?ekilde ço?alt?lamaz, yay?nlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktar?lamaz. Site’nin bütünü veya bir k?sm? di?er bir internet sitesinde izinsiz olarak kullan?lamaz. 

3. Gizli Bilgi

3.1. Firma, site üzerinden kullan?c?lar?n iletti?i ki?isel bilgileri 3. Ki?ilere aç?klamayacakt?r. Bu ki?isel bilgiler; ki?i ad?-soyad?, adresi, telefon numaras?, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullan?c?’y? tan?mlamaya yönelik her türlü di?er bilgiyi içermekte olup, k?saca ‘Gizli Bilgiler’ olarak an?lacakt?r.

3.2. Kullan?c?, sadece tan?t?m, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsam?nda kullan?lmas? ile s?n?rl? olmak üzere, Site’nin sahibi olan firman?n kendisine ait ileti?im, portföy durumu ve demografik bilgilerini i?tirakleri ya da ba?l? bulundu?u grup ?irketleri ile payla?mas?na muvafakat etti?ini kabul ve beyan eder. Bu ki?isel bilgiler firma bünyesinde mü?teri profili belirlemek, mü?teri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çal??malar yapmak amac?yla kullan?labilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gere?ince resmi makamlara aç?klama yap?lmas?n?n zorunlu oldu?u durumlarda resmi makamlara aç?klanabilecektir.

4. Garanti Vermeme: ??BU SÖZLE?ME MADDES? UYGULANAB?L?R KANUNUN ?Z?N VERD??? AZAM? ÖLÇÜDE GEÇERL? OLACAKTIR. F?RMA TARAFINDAN SUNULAN H?ZMETLER "OLDU?U G?B?” VE "MÜMKÜN OLDU?U” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANAB?L?RL?K, BEL?RL? B?R AMACA UYGUNLUK VEYA ?HLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMN? GARANT?LER DE DÂH?L OLMAK ÜZERE H?ZMETLER VEYA UYGULAMA ?LE ?LG?L? OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM B?LG?LER DÂH?L) SAR?H VEYA ZIMN?, KANUN? VEYA BA?KA B?R N?TEL?KTE H?ÇB?R GARANT?DE BULUNMAMAKTADIR. 

5. Kay?t ve Güvenlik 

Kullan?c?, do?ru, eksiksiz ve güncel kay?t bilgilerini vermek zorundad?r. Aksi halde bu Sözle?me ihlal edilmi? say?lacak ve Kullan?c? bilgilendirilmeksizin hesap kapat?labilecektir.

Kullan?c?, site ve üçüncü taraf sitelerdeki ?ifre ve hesap güvenli?inden kendisi sorumludur. Aksi halde olu?acak veri kay?plar?ndan ve güvenlik ihlallerinden veya donan?m ve cihazlar?n zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

6. Mücbir Sebep

Taraflar?n kontrolünde olmayan; tabii afetler, yang?n, patlamalar, iç sava?lar, sava?lar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilan?, grev, lokavt ve salg?n hastal?klar, altyap? ve internet ar?zalar?, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (a?a??da birlikte "Mücbir Sebep” olarak an?lacakt?r.) dolay? sözle?meden do?an yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu de?ildir. Bu sürede Taraflar’?n i?bu Sözle?me’den do?an hak ve yükümlülükleri ask?ya al?n?r. 

7. Sözle?menin Bütünlü?ü ve Uygulanabilirlik

??bu sözle?me ?artlar?ndan biri, k?smen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözle?menin geri kalan? geçerlili?ini korumaya devam eder.

8. Sözle?mede Yap?lacak De?i?iklikler

Firma, diledi?i zaman sitede sunulan hizmetleri ve i?bu sözle?me ?artlar?n? k?smen veya tamamen de?i?tirebilir. De?i?iklikler sitede yay?nland??? tarihten itibaren geçerli olacakt?r. De?i?iklikleri takip etmek Kullan?c?’n?n sorumlulu?undad?r. Kullan?c?, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu de?i?iklikleri de kabul etmi? say?l?r.

9. Tebligat

??bu Sözle?me ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’n?n bilinen e.posta adresi ve kullan?c?n?n üyelik formunda belirtti?i e.posta adresi vas?tas?yla yap?lacakt?r. Kullan?c?, üye olurken belirtti?i adresin geçerli tebligat adresi oldu?unu, de?i?mesi durumunda 5 gün içinde yaz?l? olarak di?er tarafa bildirece?ini, aksi halde bu adrese yap?lacak tebligatlar?n geçerli say?laca??n? kabul eder.

10. Delil Sözle?mesi

Taraflar aras?nda i?bu sözle?me ile ilgili i?lemler için ç?kabilecek her türlü uyu?mazl?klarda Taraflar’?n defter, kay?t ve belgeleri ile ve bilgisayar kay?tlar? ve faks kay?tlar? 6100 say?l? Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyar?nca delil olarak kabul edilecek olup, kullan?c? bu kay?tlara itiraz etmeyece?ini kabul eder.

11. Uyu?mazl?klar?n Çözümü

??bu Sözle?me’nin uygulanmas?ndan veya yorumlanmas?ndan do?acak her türlü uyu?mazl???n çözümünde ?zmir Adliyesi Mahkemeleri ve ?cra Daireleri yetkilidir.